[hackmeeting] SINATU GALIZIAREN ALDE, LAGUNTZA INTERNAZIONALA ORAIN

gontzal uriarte txasatonga en yahoo.es
Jue Dic 19 08:46:06 CET 2002


 
 

Se xa recibiches este correo, desculpa, pero, POR FAVOR, firma no seguinte enlace.

E-mail hau jasota badaukazu, parkatu, baina, MESEDEZ, sinatu ezazu ondorengo lekuan:

Si ya has recibido este correo, disculpa, pero, POR FAVOR, firma el siguiente enlace:

If you have received this mail, sorry, but, PLEASE, sign at this link:

-------------à www.leliadoura.com/prestige.asp

 

S.O.S FROM GALICIA. HEEEELP!!!!!!!

Necesitómoste / Behar zaitugu/ Te necesitamos / We need you

 

Este correo está en Galego, Euskara, Español e Inglés. Só serán 3 minutos / Solo serán 3 minutos

 

This e-mail is written in Galician, Euskara, Spanish and English. It takes only 3 minutes.

 


 

 

GALEGO

Diante da imaxe do que se nos ven encima á poboación galega e tamén portuguesa, e ante a toma incorrecta e desafortunada de decisións que se levan producindo dende que o barco Prestige avariou o pasado m#381;rcores, 13-11-2002, fronte ás costas galegas nas fermosas terras de Fisterra, os abaixo asinantes demandamos dos máis altos gobernantes Galegos (Sr. Fraga), españois (Sr. Aznar) e europeo (Sr. Prodi) que se solicite urxentemente a axuda INTERNACIONAL ofrecida dende o comezo por distintos pa#8217;ses, máis especializados e mellor dotados, como poden ser Reino Unido, Alemaña, Italia, Holanda, ...


 

O equilibrio ecolóxico desta desafortunada terra (especies animais protexidas, a flora, parques naturais, reservas naturais, bateas, mariscos, peixes, .) xa está sufrindo en 290 km de costa as consecuencias desta macro-neglixencia. Por outra banda a econom#8217;a esta comezando a verse afectada pola marea negra, esto vai reducir a calidade de vida de moitas comarcas costeiras galegas e portuguesas, de Galicia e Portugal en definitiva, por debaixo dos mínimos comunmente aceptados. Esto é unha cadea na que se está rompendo o primeiro eslavón: a materia prima. Podedes imaxinar o que ven despois... industrias transformadoras, industrias de servicios. En conclusión, vaise producir a perda de calquera esperanza das xentes que habitamos/habitan estas terras.

 

Tratemos de que esto non abra máis a ferida xa producida. Está MOITO EN XOGO e xa é hora de que a poboación obriguemos aos nosos gobernantes a que tomen coa maior premura esta decisión:

AXUDA INTERNACIONAL XA. AS IMAXES DARRIBA VALEN MÁIS QUE MIL PALABRAS


 

Asina esta petición de SOCORRO no seguinte enlace e reenvía este correo a cantos amigos/as, coñecidos/as teñas. www.leliadoura.com/prestige.asp

Se desexas traducir esta petición a outro idioma, non te cortes.


 

ESPAÑOL

Ante la imagen de lo que se nos viene encima a la población gallega y del norte de Portugal, y ante la toma incorrecta y desafortunada de decisiones que se llevan produciendo desde que se averió el barco Prestige el pasado miércoles, 13-11-2002, frente a las costas gallegas en las hermosas tierras de Fisterra, los abajo firmantes demandamos de los mas altos mandatarios gallegos (Sr. Fraga), españoles (Sr. Aznar) y europeos (Sr. Prodi) que se solicite urgentemente la ayuda INTERNACIONAL ofrecida desde el principio por distintos países, más especializados y mejor dotados, como pueden ser el Reino Unido, Alemania, Italia, Holanda, ...

El equilibrio ecológico de esta desafortunada tierra (especies animales protegidas, la flora, parques naturales, reservas naturales, bateas, mariscos, pescados, ...) ya están sufriendo en 290 Km. de costa las consecuencias de esta macro-negligencia. Por otra parte la economía está comenzando a verse afectada por la marea negra, esto va reducir la calidad de vida de muchas comarcas costeras gallegas y portuguesas, de Galicia y Norte de Portugal en definitiva, por debajo de los mínimos comúnmente aceptados. Esto es una cadena en la que se ha roto el primer eslabón: la materia prima. Podeis imaginar lo que viene después... industrias transformadoras, industrias de servicios. En conclusión, se va a producir la pérdida de cualquier esperanza de las gentes que habitamos / habitan estas tierras.

Tratemos de que esto no abra más la herida ya producida. Está MUCHO EN JUEGO y ya es hora de que la población obliguemos a nuestros gobernantes a que tomen en la mayor brevedad posible esta decisión:

AYUDA INTERNACIONAL YA. LAS IMAGENES SUPERIOR VALEN MÁS QUE MIL PALABRAS.

Firma esta petición de SOCORRO en el siguiente enlace y reenvía este correo a cuantos amigos/as, conocidos/as tengas. www.leliadoura.com/prestige.asp

 
EUSKARA
Galegoei eta iparaldeko Portugaldekoei gainera datorrena ikusita, eta Galiziako kostalde miresgarrien aurrean Prestige-a ondoratu zenetik( 13-11-2002) hartutako erabaki ezegoki eta zoritxarren aurrean, behean sinatzen dutenek goi agintari galegoentzat (Sr. Fraga), espainolak (Sr. Aznar) eta europearrak ( Sr, Prodi) hainbat herrialdeengatik hasieratik eskeinitako laguntza INTERNAZIONALA berehala eskatua izan dadila: adibidez, Erresuma Batua, Alemania, Italia, Holanda ....

Zoritxarreko lurralde honen oreka ekologikoa ( babestutako espezieak, landaretza, parke naturalak, erreserba naturalak, bateak, mariskoak, eta arrainak) 290 km-en zabaleran negligentzia honen konsekuentziak sufritzen ari dira. Bestalde, Marea Beltza honen ondorioz, lurraldearen economía arriskuan jartzen hasi da, honek hainbat kostaldeko lurralde galego eta portugesen bizitza kalitatea nabarmenki jeitsiko da. Hau da lehenengo eslaboia galdu duen katea: Lehenbiziko materia. Asma dezakezue zer datorren ostean ... industri eraldatzaileak, Zerbitzu industria... Beraz, lurralde honetan bizi garenon esperantzak bukatuko dira.

Saia gaitezen irekitako zauria ez dadila ireki. Asko dago jokuan, gure agintariei agindu diezaiegun ondorengo erabakia har dezaten:

LAGUNTZA INTERNAZIONALA ORAIN. GOIKO IRUDIEK MILA HITZ BAINO GEHIAGO BALIO DUTE.Sina ezazu emen: www.leliadoura.com/prestige.asp

 


 

 Si deseas traducir esta petición a otro idioma, no te cortes.

 
 

ENGLISH

With the perspective that comes along to us, Galician and Portuguese people, taking into account the wrong and unfortunates decisions that have been carried out since the ship Prestige sank last Wednesday, Nov-13th-2002, in front of the Galician coast, in the beautiful land of Fisterra, the people who sign below demand from our Galician governors (Mr. Fraga), Spanish (Mr. Aznar) and European (Mr. Prodi) that is urgently applied the INTERNATIONAL HELP, which was offered since the disaster began from different countries which are more specialist and better prepared as U.K., Germany, Italy, Netherlands, #352;


 

The ecological balance of this unfortunate land (protected animal species, flora, natural reserves, flat-bottomed boats, shellfish, fish,#352;) is already suffering in 290 Km of coast the consequences of this highest negligence. On the other hand the economy is starting to be affected by the offshore oil slick, this is going to reduce the life quality of many Galician an Portuguese coast regions (What's the same the whole Galicia and North Portugal) at a low ebb accepted commonly. This is a change which is breaking the first link raw material. Can you imagine what is going to come afterwards?#352; management factories, services. To conclude, all hope is going to be lost to the people who live in this beautiful area.


 

We must try that this event doesn't open the wound already made. It is EXTREMELY IMPORTANT, we must oblige our governors to carry out this decision as soon as possible.

 

INTERNATIONAL HELP URGENTLY. THE PICTURES ABOVE ARE WORTH A THOUSAND WORDS


 

Please, sign in this link and forward this e-email to all your friends, relatives, known people.

www.leliadoura.com/prestige.asp

 If you want to translate this letter to another language, we would be very grateful.


 

Fotos da desastre / Fotos del desastre / Photos about the ruin below.


 

Naufraxio / Naufragio / Sinking:

        www.lavoz.es (clin on album and Naufragio)


 

Marea negra / Offshore oil slick:

    www.lavoz.es (clin on album and Marea Negra)

http://www.lavozdegalicia.es/especiales/prestige/grafico_marea.jsp


 

Afundimento / Hudimiento / shipwreck:

    www.lavoz.es (clin on album and Hundimiento)

http://www.lavozdegalicia.es/especiales/prestige/grafico_hundimiento.jsp


 

A pesca en perigo / La pesca en peligro / The fishing in danger

http://www.lavozdegalicia.es/especiales/prestige/grafico_fauna.jsp


 

Catástrofe na mar / Catástrofe en la mar / Disaster in the Atlantic Ocean

http://www.lavozdegalicia.es/especiales/prestige/grafico.jsp


 

Internacional

http://www.vieiros.com/noticia.asp?Ed=1&N=25641


 

Este enlaces e imaxes foron obtidos de La Voz de Galicia e de Vieiros:                  www.lavoz.es , www.vieiros.com

Estos enlaces e imágenes se obtubieron del periódico La Voz de Galicia y de Vieiros:      www.lavoz.es, www.vieiros.com

These links and images are from La Voz de Galicia newspaper and from Vieirors:         www.lavoz.es, www.vieiros.com

 


 

Os mellores datos ténicos / Los mejores datos técnicos / The best technical data (FRANCES)

http://www.le-cedre.fr/fr/accident/index4.php?num=419


 

Outros enlaces de interese / Otros enlaces de interés / Other interesting links

http://news.bbc.couk/2/hi/europe/2491537.stm

www.farodevigo.es;

www.diariodearousa.com

http://news.bbc.couk/2/hi/europe/2491537.stm

http://dn.sapo.pt/noticia/noticia.asp?CodNoticia=75304&codEdicao=481&CodAreaNoticia=2

http://jn.sapo.pt/eddia/emfoco.asp

http://www.dnoticias.pt/motor/default.asp?file_id=dn011401211102

http://wwwjornaldigital.com/noticias.php/1/6/0/7116/

http://mais.vieiros.com/desastreprestige/

http://finisterrae.com/indice.htm

http://www.diariodirecto.com/soc/soc021117petrolero.html

http://www.diariosur.es/videos/monitor.htm

--

********************************
Jurjo Torres Santomé
Universidade da Corunha
Faculdade de Ciencias da Educación
Campus de Elvinha, s/n
15071 - A CORUNHA - ESPANHA
Tel. (34) 981-167000 ext. 1726
Tel. directo: (34) 981-132533 *1726
Fax (34) 981-167153
E-mail: jurjo en udc.es
********************************

 


---------------------------------
Yahoo! Sorteos
Consulta si tu número ha sido premiado
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: https://listas.sindominio.net/mailman/private/hackmeeting/attachments/20021219/f5bc4a9b/attachment-0001.htm


Más información sobre la lista de distribución HackMeeting