[hackmeeting] texto de ecn difundido con ocasión del Itallian Cyberspace Law Conference

xavi xavi en sindominio.net
Mie Dic 12 23:37:08 CET 2001


 [català]

Primer manament (català): prohibida la llibertat d'expressió a la xarxa

Aquesta és l'ordre que la magistratura, forces de l'ordre i govern
italià han imposat des de fa alguns mesos com a recepta per a reprimir
el disens i la llibertat d'expressió a Internet.

L'enduriment legisltaiu -sobre el copyright, editorial, sobre els
controls policíacs, pràctiques de monitorització i intimidació als
proveïdors de serveis telemàtics amb la finalitat d'envaïr la privacitat
de les llistes de correu-chat-i busties de correu privades d'activistes
polítics o sospitosos de ser-ho, decenes de sumaris policíacs contra
qualsevol persona vinculada tant a casos de bromes a la xarxa com de
protesta real (un web de defensa dels animals ha estat tancat perquè una
pàgina ha estat considerada difamatoria, mentre d'altres webs ironitzen
per exemple amb suposats sants i gats tancats en ampolles)

Dos casos de persecució política en xarxa ens afecten directament: el
primer tracta sobre un brètol feixista - Caradonna - que demana una
indemnització de 250 milions d'euros per ser oblidat, el segon cas
tracta de la supressió del dret al netstrike -una nova manera telemàtica
d'organitzar manifestacions (conegut també com a "sentada" virtual).

Per això us convidem a "donar-vos una ullada", no només com a mostra de
solidaritat, sinò també perquè al nostre site -i especialment mitjançant
les nostres llistes de discussió- son documentats i actualitzats
freqüentment aquests casos de censura; però sobretot recorda de no
fer-te falses il·lusions sobre les falses llibertats d'aquest "bel
paese".

Associazione culturale senza fine di lucro
Isole nella Rete [ http://www.ecn.org ] [ mailto:inr en ecn.org ]

(text difós en ocasió de la primera edició del Itallian Cyberspace Law
Conference -www.iclc.org)


 [castellano]

Primer mandato (castellano): prohibida la libertad de expresión en la
red.

Esta es el orden que la magistratura, fuerzas del orden y gobierno
italiano han impuesto desde hace algunos meses como receta para reprimir
el disenso y la libertad de expresión en Internet. El endurecimiento
legislativo -sobre el copyright, editorial, sobre los controles
policiacos, prácticas de monitorización y intimidación a los proveedores
de servicios telemáticos con la finalidad de invadir la privacidad de
las listas de correo-chat-y buzones de correo privados de activistas
políticos o sospechosos de serlo, decenas de sumarios policiacos contra
cualquiera persona vinculada tanto a casos de bromas en la red como de
protesta real (una web de defensa de los animales ha sido cerrada porque
una página ha estado considerada difamatoria, mientras que otras webs
ironizan por ejemplo con supuestos santos y gatos cerrados en botellas)

Dos casos de persecución política en red nos afectan directamente: el
primero trata sobre un violento fascista - Caradonna - que pide una
indemnización de 250 millones de euros para ser  olvidado, el segundo
caso trata de la supresión del derecho al netstrike -una nueva manera
telemática de organizar manifestaciones (conocido también como "sentada"
virtual).

Por esto os invitamos a "daros una ojeada", no sólo como muestra de
solidaridad,sino también porqué en nuestro site -y especialmente
mediante nuestras listas dediscusión- son documentados y actualizados
frecuentemente estos casos de censura; pero sobre todo acuerdate de no
hacerte falsas ilusiones sobre las falsas libertades de este "bele
paese".

Associazione culturale senza fino di lucro Isole nella Rete
[ http://www.ecn.org] [ mailto:inr en ecn.org ]

(texto difundido con ocasión de la primera edición del Itallian
Cyberspace Law Conference -www.iclc.org)

primo emendamento (italiano): e' vietata in Rete la liberta' di parola !

<! english translation ahead>

questa e' la parola d'ordine che magistratura, forze dell'ordine e
governo
italiano stanno imponendo da qualche mese come ricetta per reprimere il
dissenso e la liberta' di espressione in Internet

inasprimenti legislativi - sul copyright, sull'editoria, sui controlli
polizieschi, pratiche di monitoraggio e intimidazione ai fornitori di
servizi telematici al fine di invadere la privacy nelle mailing-lists -
chat e caselle di posta private di attivisti politici o sospetti tali,
decine di inchieste giudiziarie a carico di chiunque, scherzando o meno,
incappi in qualche zelante censore (si va dal sito animalista chiuso
perche' una pagina viene ritenuta diffamatoria a siti che ironizzano
sull'esistenza di santi e gatti chiusi in bottiglia)

due casi di persecuzione politica in Rete ci riguardano direttamente: il

primo riguarda un picchiatore fascista - Caradonna - che richiede un
risarcimento di 250milioni per essere dimenticato, il secondo caso
riguarda
un accanimento contro una diffusa nuova forma di espressione politica -
il
corteo telematico noto come netstrike

per questo invitiamo a "tenerci d'occhio" non solo come forma di
solidarieta' ma perche' sul nostro sito - e specialmente attraverso le
nostre liste di discussione - sono frequentemente documentati e
aggiornati
questi clamorosi casi di censura; ma soprattutto consigliamo di non
farsi
idee sbagliate sulle false liberta' di questo "bel paese"

Associazione culturale senza fine di lucro
Isole nella Rete [ http://www.ecn.org ] [ mailto:inr en ecn.org ]

(testo diffuso in occasione della prima edizione dell'Italian Cyberspace

Law Conference - www.iclc.org)

--

first (italian) emendment: Free speech is forbidden on the Net !

The above sentence sounds as a rule for Italian police, justice and
government as free speech and dissident are nowdays counteracted in
Italy
by any means

New legislative measures - on copyright, publishing industries, police
controls, but also monitoring and intimidation procedures have been
recenlty used to infringe protests' privacy taking a deep look at their
chat-tools, mailing-lists, mailboxes etc. along with inquiries
concerning
every kinds of people involved in net-jokes or real protest (an
animal-rights supporter site has been closed because of a single page
considered a libel one, but also other Web sites dealing for example
with
supposed saint or bonsai-kitten)

Two specific polital persecutions on the Net involve us directly: the
first
one relates a fascist thug named Caradonna that wants 129.000 of Euro to
be
forgotten while the second one relates the suppression of the right to
netstrike - a new telematic way to organize a political march (also
known
as virtual sit-in)

For these reasons we invite You to "take a look" at us not only as a
show
of solidarity but also because on our site - and expecially by our
mailing-lists - you can find news on these emerging kinds of
censorships;
but first of all we advise You to have the right idea of this
"good-looking" country

no-profit organization "Isole nella Rete"
[ http://www.ecn.org ] [ mailto:inr en ecn.org ]

(press release in occasion of the first Italian Cyberspace Law
Conference -
www.iclc.org edition)

--
xavi
xavi en sindominio.net
*debian GNU/linux 2.2r3 potato*Más información sobre la lista de distribución HackMeeting